پایه بازار : تومان USDT

بازار خرید و فروش آوی-AAVE

موجودی : تومان
| AAVE
| تومان
| تومان
برای خرید ابتدا وارد سیستم شوید.

0
0
موجودی : AAVE
| AAVE
| تومان
| تومان
برای فروش ابتدا وارد سیستم شوید.

0
0
مقدار (AAVE) قیمت واحد (تومان)
مقدار (AAVE) قیمت واحد (تومان)