logo

پرداخت می کنم


cryptoswap

دریافت می کنم


d1   ≃  0 IRT

d1   ≃  0 USDT

نکته

  • از آنجایی که قیمت ارزهای بازار سواپ در لحظه تعیین می شود، ممکن است ارزش دارایی مورد نظر در زمان خرید یا فروش دچار اندکی تغییر شود.
  • رمز ارز‌های موجود در بازار سواپ عموما بازار‌های کوچکی داشته، و ممکن است در لحظه‌ی فروش، استخر نقدینگی جهت تبدیل کوین شما وجود نداشته باشد، لذا پیش از سرمایه گذاری تحقیقات لازم را به عمل آورید.
  • فاکتور لغزش قیمت، حداکثر میزان تفاوت قیمت را در فرایند سواپ تعیین خواهد کرد. به‌عنوان مثال اگر 20 ٪ را انتخاب کنید، حداکثر تفاوت قیمت در طول تبادل، 20 ٪ خواهد بود و اگر تفاوت قیمت بیش از این مقدار باشد، تراکنش شما لغو خواهد شد.