پرداخت می کنم


cryptoswap

دریافت می کنم


d1   ≃  0 IRT

d1   ≃  0 USDT

نکته

  • از آنجایی که قیمت ارزهای بازار سواپ در لحظه تعیین می شود، ممکن است ارزش دارایی مورد نظر در زمان خرید یا فروش دچار اندکی تغییر شود.
  • رمزارزهای موجود در بازار سواپ، عموما بازارهای کوچک و در نتیجه نوسانات بالایی دارند، پس پیش از سرمایه گذاری، تحقیقات لازم در خصوص این ارزها را انجام دهید.
  • فاکتور لغزش قیمت، حداکثر میزان تفاوت قیمت را در فرایند سواپ تعیین خواهد کرد. به‌عنوان مثال اگر 20 ٪ را انتخاب کنید، حداکثر تفاوت قیمت در طول تبادل، 20 ٪ خواهد بود و اگر تفاوت قیمت بیش از این مقدار باشد، تراکنش شما لغو خواهد شد.