بازار خرید و فروش بیت کوین-BTC

مانده : USDT
| BTC
| USDT
| USDT

0
0
مانده : BTC
| BTC
| USDT
| USDT

0
0
کل (USDT) مقدار (BTC) قیمت (USDT)
0 0 آخرین معامله
تاریخ مقدار (BTC) انجام شده (BTC) قیمت واحد (USDT) قیمت کل (USDT)
مقدار (BTC) قیمت واحد (USDT) قیمت کل (USDT)
ساعت مقدار (BTC) قیمت کل (USDT)