بازار خرید و فروش شیبا-SHIB

مانده: IRT
SHIB |
IRT |
IRT |

0
0
مانده: SHIB
SHIB |
IRT |
IRT |

0
0
کل (IRT) مقدار (SHIB) قیمت (IRT)
0 0 آخرین معامله
تاریخ مقدار (SHIB) انجام شده (SHIB) قیمت واحد (IRT) قیمت کل (IRT)
مقدار (SHIB) قیمت واحد (IRT) قیمت کل (IRT)
ساعت مقدار (SHIB) قیمت کل (IRT)