پایه بازار : تومان USDT

بازار خرید و فروش شیبا-SHIB

مانده : USDT
| SHIB
| USDT
| USDT

0
0
مانده : SHIB
| SHIB
| USDT
| USDT

0
0
مقدار (SHIB) قیمت واحد (USDT)
مقدار (SHIB) قیمت واحد (USDT)