بازار خرید و فروش تتر-USDT

مانده: IRT
USDT |
IRT |
IRT |

0
0
مانده: USDT
USDT |
IRT |
IRT |

0
0
کل (IRT) مقدار (USDT) قیمت (IRT)
0 0 آخرین معامله
تاریخ مقدار (USDT) انجام شده (USDT) قیمت واحد (IRT) قیمت کل (IRT)
مقدار (USDT) قیمت واحد (IRT) قیمت کل (IRT)
ساعت مقدار (USDT) قیمت کل (IRT)